Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen omtrent de Anw-hiaatverzekering. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan aan onze speciale helpdesk.

Uw persoonlijke situatie

Of u recht heeft op een Anw-hiaatuitkering vanuit de overheid hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Indien u het schema doorloopt op de pagina wel of geen recht op een Anw-uitkering, kunt u snel zien of u recht hebt op een Anw-uitkering vanuit de overheid.  

Na overlijden daalt het gezinsinkomen voor uw achtergebleven partner en kinderen. Het is daarbij niet relevant of u uw inkomen verdient uit een parttime of uit een voltijds dienstverband. De inkomenstoets of uw partner in aanmerking komt voor een wettelijke ANW-uitkering hangt samen met de hoogte van het inkomen van uw partner en niet van het inkomen dat u zelf verdient.

Ja, dat is interessant zolang uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Op de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner stopt de ANW-hiaatverzekering met uitkeren. Vanaf dat moment ontvangt uw partner een AOW-uitkering.

Ja, de Anw-hiaatverzekering wordt eenmalig als collectieve regeling afgesloten, waardoor u niet medisch gekeurd hoeft te worden. Ook een gezondheidsverklaring is niet nodig. Mits aanmelding plaats vindt binnen drie maanden nadat u van Facilicom de informatie omtrent de Anw-hiaatverzekering heeft ontvangen. U bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Terminaal ziek
Wanneer u op dit moment terminaal ziek bent, zal de verzekeraar indien u toch een verzekering afsluit niet tot uitkering overgaan, conform de Van Leeuwen-clausule in de polisvoorwaarden.

Nee, deze collectieve regeling geldt niet voor werknemers met een 0-urencontract.

Ja, de Anw-hiaatverzekering wordt eenmalig als collectieve regeling afgesloten, waardoor u niet medisch gekeurd hoeft te worden. Ook een gezondheidsverklaring is niet nodig. Mits aanmelding plaats vindt binnen twee maanden nadat u van Facilicom de informatie omtrent de Anw-hiaatverzekering heeft ontvangen. U bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Terminaal ziek
Wanneer u op dit moment terminaal ziek bent, zal de verzekeraar indien u toch een verzekering afsluit niet tot uitkering overgaan, conform de Van Leeuwen-clausule in de polisvoorwaarden.

Ja, iedereen die in dienst is bij Facilicom kan deelnemen aan deze collectieve Anw-hiaatverzekering. De regeling geldt alleen niet voor werknemers met een 0-urencontract.

Kinderen hebben altijd recht op een wezenuitkering. De uitkering staat dus los van het inkomen van de achterblijvende partner. Op de pagina Hoe hoog is de Anw-uitkering? treft u de bedragen waarop wezen en halfwezen recht hebben. De halfwezenuitkering is per 2015 komen te vervallen.

De Anw-hiaatverzekering wordt eenmalig als collectieve regeling afgesloten, waardoor u niet medisch gekeurd hoeft te worden. Ook een gezondheidsverklaring is niet nodig. Mits aanmelding plaats vindt binnen twee maanden nadat u van Facilicom de informatie omtrent de Anw-hiaatverzekering heeft ontvangen. U bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Terminaal ziek
Wanneer u op dit moment terminaal ziek bent, zal de verzekeraar indien u toch een verzekering afsluit niet tot uitkering overgaan, conform de Van Leeuwen-clausule in de polisvoorwaarden.

Afstand gedaan
Heeft u eerder afstand gedaan en wilt u nu alsnog meedoen, dan dient u wel een gezondheidsverklaring te overleggen en moet u mogelijk medisch gekeurd worden. Op basis daarvan beslist de verzekeraar of en tegen welke condities u deel kunt nemen aan de collectieve regeling.

Premiebetaling

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden.  Het eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin uw partner 67 wordt of op de dag waarin deze komt te overlijden.

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden.  Het eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin uw partner 67 wordt of op de dag waarin deze komt te overlijden.

De premie is niet gekoppeld aan uw salaris maar aan uw leeftijd. Indien uw salaris stijgt of daalt blijft de premie dus gelijk. 

Op deze pagina kunt u gemakkelijk zelf uw premie berekenen.

Ja, de premie wordt ingehouden op uw bruto salaris. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie.

U hoeft dus zelf niets meer aan te geven in uw belastingaangifte.

De premie wordt ingehouden op uw bruto salaris. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie.

U hoeft dus zelf niets meer aan te geven in uw belastingaangifte.

De premie wordt ingehouden op uw bruto salaris. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie.

U hoeft dus zelf niets meer aan te geven in uw belastingaangifte.

Op de pagina hoe hoog is de Anw-uitkering? treft u de hoogte van de Anw-uitkering aan.

Ja, de pensioenregeling keert een nabestaandenpensioen uit dat rekening houdt met een Anw uitkering vanuit de overheid. Indien u géén recht heeft op een Anw uitkering vanuit de overheid, komt u dus nabestaandenpensioen tekort. U kunt dit aanvullen met de collectieve Anw-hiaatverzekering .

Deelname aan de collectieve regeling

Nee. De Anw-hiaatverzekering wordt eenmalig als collectieve regeling afgesloten, waardoor u niet medisch gekeurd hoeft te worden. Ook een gezondheidsverklaring is niet nodig. Mits aanmelding plaats vindt binnen twee maanden nadat u van Facilicom de informatie omtrent de Anw-hiaatverzekering heeft ontvangen. U bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Terminaal ziek
Wanneer u op dit moment terminaal ziek bent, zal de verzekeraar indien u toch een verzekering afsluit niet tot uitkering overgaan, conform de Van Leeuwen-clausule in de polisvoorwaarden.

Wanneer u dit formulier invult, bent u direct aangemeld voor de Anw-hiaatverzekering.

Niet deelnemen kan betekenen dat uw nabestaanden achterblijven met een tekort aan nabestaandenpensioen, indien u géén recht heeft op een Anw-uitkering vanuit de overheid.

Wanneer u komt te overlijden daalt het gezinsinkomen aanzienlijk, omdat vanuit de pensioenregeling 70% wordt uitgekeerd van het pensioen waar u recht op zou hebben gehad indien u zelf 67 zou zijn geworden.

Neemt u eenmaal niet deel binnen twee maanden nadat de collectieve Anw-hiaatverzekering u is aangeboden, dan is het herroepen van deze keuze erg moeilijk: u dient dan medisch beoordeeld te worden en de premie zal hoger zijn. Afwijzing van uw aanvraag is dan zelfs ook mogelijk.

Verzekeringsmaatschappij

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden.

Uiteraard kunt u ook individueel een verzekering afsluiten. De premie van een individuele verzekering is echter hoger dan de premie in de collectieve regeling die wij voor de werknemers van Facilicom hebben afgesproken. Bovendien dient u dan ook medische waarborgen af te geven omtrent uw gezondheid om geaccepteerd te worden voor de verzekering. 

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden.

Elke deelnemer aan de Anw-hiaatverzekering ontvangt een polis en daarnaast elk jaar een uniform pensioen overzicht (UPO), waarin de verzekeringsdekking staat omschreven.

Algemene vragen

Anw is een afkorting van Algemene Nabestaanden Wet. Op basis van de Anw kunnen nabestaanden (partner en kinderen) een uitkering van de overheid krijgen. Op de pagina  Wat is Anw staat een nadere omschrijving van de Wet.

Indien u uit dienst gaat stopt de verzekering automatisch, evenals de normale pensioenregeling die voor u van toepassing is. De salarisadministratie zal uw uitdiensttreding doorgeven aan de verzekeraar, die hiervan een bevestiging zal sturen naar uw huisadres.

De ondernemingsraad van Facilicom heeft ingestemd met deze regeling.